Ponuka:

Portál pre čítanie s porozumenim - pojmové mapy

V tejto časti portálu nájdete pojmové mapy o základných jazykových okruhoch a pojmoch.

Jazykový štýl Znaky a slohové útvary
POJMOVÉ MAPY Hláskoslovie
Slovná zásoba
Podstatné mená
Prídavné mená
Zámená
Číslovky
Slovesá
Neohybné slovné druhy
Vetné členy
Vety