Ponuka:

Portál pre čítanie s porozumenim - jazykové štýly

V tejto časti portálu nájdete prehľady jazykových štýlov a ich použitie v slohových útvaroch.

Jazykový štýl Znaky a slohové útvary
HOVOROVÝ ŠTÝL -používa sa v súkromnom styku, vyznačuje sa stručnosťou, expresívnymi výrazmi
-štylisticky príznakové sú hovorové slová, ale používajú sa aj slangové a nárečové výrazy

ÚTVARY – rozhovor, súkromný list, SMS, telefonát, e-mail
NÁUČNÝ ŠTÝL -vyznačuje sa odbornosťou, vedeckosťou, presnosťou a objektívnosťou
-štylisticky príznakové sú odborné slová - termíny

ÚTVARY – výklad, esej, prednáška, referát, odborný opis
PUBLICISTICKÝ ŠTÝL -používa sa v novinárskych (žurnalistických) textoch, vyznačuje sa informatívnosťou, aktuálnosťou a písomnou formou
-štylisticky príznakové sú publicizmy (žurnalizmy) - napr.: manipulácia, progresívny, iniciatíva, atentát, obnova, terorizmus, lukratívny

ÚTVARY – správa, komentár, reportáž, interview, úvodník, recenzia...
UMELECKÝ ŠTÝL -vyznačuje sa subjektívnosťou, expresívnosťou, ozdobnosťou, obraznosťou
-stylisticky príznakové sú:
1. knižné slová – milota, riava, svätyňa, kradmý
2. poetizmy (básnické slová)- kdes´, luna, vesna, lkať, deva, krásnota

ÚTVARY – pieseň, óda, sonet, elégia, hymna, povesť, báj...
ADMINISTRATÍVNY ŠTÝL -používa sa s úradnom prostredí, musí byť jasný, stručný, presný, vecný
-stylisticky príznakové sú kancelarizmy - žiadateľ, adresát, poukázať, uviesť, formulár

ÚTVARY – žiadosť, úradný životopis, objednávka, reklamácia, poštové tlačivá...
REČNÍCKY ŠTÝL -používa sa pri verejných príležitostiach, slávnostiach, konferenciách
-stylisticky príznakové sú rečnícke a ozdobné jazykové prostriedky - rečnícke otázky, zvolania, mimojazykové prostriedky

ÚTVARY – slávnostný, smútočný prejav, prívet, prednáška, diskusný príspevok...