Ponuka:

Portál pre čítanie s porozumenim - slohové postupy

V tejto časti portálu nájdete prehľady slohových postupov a ich najpoužívanejších slohových útvarov.

Slohový postup Znaky a slohové útvary
ROZPRÁVACÍ SLOHOVÝ POSTUP -rozpráva udalosť, príbeh, príhodu, ktorá sa deje v istej časovej postupnosti

ÚTVARY – rozprávanie, epické umelecké žánre - anekdota, bájka, balada, rozprávka, povesť, legenda, báj, poviedka, román...
OPISNÝ SLOHOVÝ POSTUP -opisuje znaky, vlastnosti, charakteristiky, opakujúce sa deje a činnosti

ÚTVARY – statický opis, dynamický opis, opis pracovného postupu (činnosti), umelecký (citovo zafarbený, náladový) opis, odborný opis, charakteristika osoby, karikatúra...
INFORMAČNÝ SLOHOVÝ POSTUP -presne, stručne a vecne informuje o údajoch, faktoch, skutočnostiach

ÚTVARY – žiadosť, životopis, správa, objednávka, prihláška, oznámenie, pozvánka, inzerát, reklamácia, sťažnosť, žiadosť, zápisnica...
VÝKLADOVÝ SLOHOVÝ POSTUP -vysvetľuje, zamýšľa sa, vykladá vzťahy medzi javmi, rieši problémy, zdôvodňuje, argumentuje, vysvetľuje spojitosť príčin a následkov

ÚTVARY – výklad, úvaha, esej, referát, recenzia, prejav, prívet (príhovor), prednáška