Cvičenie GA 1_15

Venuša

Venuša je druhá planéta slnečnej sústavy (v poradí od Slnka), po Slnku a po Mesiaci najjasnejší objekt viditeľný zo Zeme. Pomenovaná je po starorímskej bohyni lásky. Jej dráha sa nachádza vo vnútri dráhy Zeme, to znamená, že sa nikdy na oblohe nevzdiali ďaleko od Slnka. Maximálna uhlová vzdialenosť Venuše od Slnka môže byť až 48°. So Slnkom a Mesiacom patrí medzi jediné tri nebeské telesá, ktorých svetlo vrhá na Zem tiene viditeľné voľným okom. Je pomenovaná po rímskej bohyni Venuši. Je to terestriálna planéta, čo do veľkosti a skladby veľmi podobná Zemi; niekedy ju preto nazývame „sesterskou planétou“ Zeme. Aj keď orbity všetkých ostatných planét sú elipsovité, orbita Venuše je jediná takmer kružnica, so stredom Slnka iba o 0,7% mimo skutočný stred Venušinej obežnej dráhy.
Pretože je Venuša k Slnku bližšie ako Zem, nájdeme ju na oblohe takmer vždy blízko pri Slnku, takže ju je možné zo Zeme vidieť iba krátko pred svitaním alebo krátko po zotmení. Preto je niekedy označovaná ako „Zornička“ alebo „Večernica“, a keď sa objaví, ide o zďaleka najsilnejší bodový zdroj svetla na oblohe. Výnimočne možno Venušu voľným okom uvidieť aj vo dne.
Venuša bola známa už starým Babylončanom okolo 1600 pred Kr. a pravdepodobne bola známa dlho predtým v prehistorických dobách kvôli svojej jasnej viditeľnosti. Jej symbolom je štylizované znázornenie bohyne Venuše držiacej zrkadlo: kruh s malým krížom pod ním. Tento symbol sa používa v biológii na označenie jedincov ženského pohlavia.
Veľkosť podobná Zemi, existencia atmosféry a vzdialenosť od Slnka naznačujúca vysoké, ale životu stále priaznivé teploty viedla k častým špekuláciám o existencii vyspelého života na planéte Venuša. Anthony Procter roku 1870 napísal: „Je jasné, že, kvôli kratšej vzdialenosti Venuše od Slnka, stačí málo, aby boli veľké časti jej povrchu neobývateľné bytosťami podobnými pozemským. Kvôli tejto blízkosti budú v tropických oblastiach teploty neznesiteľné, ale v miernych a chladných pásoch môžu pravdepodobne existovať oblasti s podnebím, ktoré by nám dobre vyhovovalo… Nenachádzam žiadny dôvod… zamietnuť, že Venuša môže byť plná stvorení tak vyspelých, ako žijú na Zemi.“
Výskum kozmických sond naopak ukázal, že vzhľadom ku skleníkovému efektu a povrchovým teplotám okolo 460 °C nemožno o existencii života pozemského typu na Venuši uvažovať.

zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Venu%C5%A1a - (CC BY-SA 3.0)

POMOCNÉ ÚLOHY


 

 

 

 

 

*********************************************

1. KTORÉ TVRDENIE VYPLÝVA Z TEXTU V UKÁŽKE?

A. Svetlo troch objektov oblohy vrhá na Zemi tieň viditeľný voľným okom.
B. Venušu je možné výnimočne vidieť aj voľným okom.
C. Venuša dostala svoje pomenovanie podľa pravekej bohyne.
D. Slnko je takmer presne v strede obežnej dráhy Zeme.

2. KTORÉ Z TVRDENÍ JE NEPRAVDIVÉ?

A. Existencia vzduchu na Venuši podporovala predstavy o živote na nej.
B. Vesmírne sondy prieskumom zistili, že na Venuši existuje skleníkový efekt.
C. Vyspelé bytosti, aké si predstavoval A. Procter v 19. storočí, s najväčšou pravdepodobnosťou na Venuši nežijú.
D. Vzdialenosť Venuše od Slnka je väčšia ako jej vzdialenosť od Zeme, lebo jej dráha sa nachádza vo vnútri dráhy Zeme.

3. KTORÝ JAZYKOVÝ ŠTÝL POUŽIL AUTOR PRI TVORBE TEXTU?

A. náučný
B. publicistický
C. administratívny
D. umelecký

4. KTORÉ Z USTÁLENÝCH POMENOVANÍ JE FRAZEOLOGIZMUS?

A. bodový zdroj
B. sesterská planéta
C. obežná dráha
D. kozmická sonda

SKONTROLOVAŤ ODPOVEDE
Mgr. Miloš Gábriš - ZŠ s MŠ Radošina 2012

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!